Bestämmelser för bidrag till organisationer


I stiftelsens s k ändamålsparagraf nämns ingenting om bidrag till organisationer. Stiftelsen har emellertid av tradition lämnat sådana bidrag i avsikt att därmed stödja enskilda rörelsehindrade såsom medlemmar i dessa organisationer. Ett antal ansökningar från enskilda personer och ett konstaterat växande behov av stöd till denna grupp medför att bidragen till organisationer är begränsade. Följande regler gäller därför rörande bidrag till organisationer.

1. Organisationerna skall vara medlemsföreningar för rörelsehindrade som verkar på regional eller lokal nivå i Skåne och där de rörelsehindrade själva har ett avgörande inflytande. Bidrag kan även lämnas till verksamhet vid vissa institutioner samt till handikappidrott. Verksamhet för unga rörelsehindrade prioriteras.

2. Bidrag lämnas i första hand till projekt som kommer medlemmarna direkt till godo. Typiska sådana är rekreationsresor, kursverksamhet, läger eller dylikt. Bidrag lämnas ej till löpande verksamhet eller administration.

3. Ansökan skall sammanfattas på särskild blankett och styrkas med redovisningar avseende aktuella projekt, ekonomiska kalkyler samt godkänd årsredovisning och revisionsberättelse utvisande en sund ekonomi med behov av särskilt stöd till ytterligare medlemsprojekt.

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Ansökningar skall inkomma senast den 30 september och avse påföljande års projekt. Bidrag kan ej utgå till redan genomförda projekt. Skriftligt besked om bifall eller avslag (utan motivering) lämnas cirka två månader därefter.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-14 66 50

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg

bistand@stiftbistandskane.se