Bestämmelser för bidrag till enskilda


Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne. Barn och ungdomar prioriteras. Vederbörandes ekonomiska situation samt graden av rörelsehinder är avgörande. Läkarintyg skall styrka kroniskt rörelsehinder och kuratorsintyg kan också erfordras för att styrka behov av bidrag till visst ändamål. Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålles av Stiftelsen. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser härför. Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat/kommun skall stå för kostnaderna. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd. Bidrag utgår däremot till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig utrustning som kompensation för rörelsehinder. Har åtgärden redan vidtagits eller utrustningen anskaffats utgår ej bidrag.

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Bidrag utgår högst en gång per år till samma person. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9. Skriftligt besked om bifall eller avslag (utan motivering) lämnas cirka två månader därefter.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-14 66 50

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg

bistand@stiftbistandskane.se